Allogreft Nedir? Allotransplant, aynı türden genetik olarak özdeş olmayan bir donörden bir alıcıya nakledilen, sert ve yumuşak dokular olarak gruplandırdığımız, herhangi bir sebeple vücudumuzda doku kaybı oluşan  bölgelere, cerrahi operasyon ile kullanılan, ileri teknoloji doku laboratuvarlarında geri dönüştürülen insan kaynaklı dokulardır. Homograft olarak da adlandırılır. Allogreft dokuları ortopedi ve travmatoloji, dental, spinal cerrahi ve doku hasarı oluşan her türlü ameliyatta yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir Allogreft kemiği canlı hücre içermez.

Allogreftler mineralize, demineralize, cips, toz veya bütün kemik olarak elde edilebilir. Immunogen yapısının engellemesi için yapılan işleme göre taze dondurulmuş ve kurutulmuş olarak iki çeşit üretim vardır. Kemik greftleri istenilen şekilde ve konfigürasyonda elde edilebilir. Vücutta doku hasarı olan her bölgeye göre önceden üretilen hazır yapıda ki formlar kullanılır.

Allogreft Nedir - Ön Çapraz Bağlar

Allogreftler aşağıdakiler dahil çeşitli organ ve dokular için kullanılabilir:

Ön çapraz bağlar ve tendon onarımı
Diz ve ayak bileğinde eklem rekonstrüksiyonu
Menisküs replasmanı
Kanser veya travma nedeniyle rekonstrüksiyon
Diş prosedürlerinde sırt büyütme
Omuz onarımı
Spinal füzyon
Ürolojik prosedürler
Deri nakli
Kornea nakli
Kalp nakli
Kalp kapakçıkları
Kemik allogrefti

Allogreft dokuları canlı veya ölü donörlerden (kadavra), bir omurga füzyon cerrahisi gibi aşılama prosedürlerinde kullanılmak üzere elde edilir. Kemik grefti, hastanın kendi kemiği ile kaynaşma işleminde önemli yer edinmiştir. Kemik greftleri, kemik oluşumunu kolaylaştırmak ve yara iyileşmesini desteklemek için dolgu ve iskele olarak kullanılır. Bu greftler biyolojik olarak emilebilir ve antijen-antikor reaksiyonu yoktur. Bu kemik greftleri, yeni kemik oluşumunu indükleyen bir mineral deposu görevi görür.

Orbone Hücre ve Doku Bankası olarak allogreft dokularının üretimi için toplanan ham dokuları sadece Türkiye’de ki hastanelerden sertifikalı profesyonel ekiplerimiz tarafından yalnızca Türkiye’de ki hastanelerden katı donör kabul kriterlerine uygun olarak ve yapılması gereken tüm hastalık testlerini eksiksiz gerçekleştirerek toplamaktadır.

Orbone Hücre ve Doku Bankası olarak ortopedi ve travmatoloji, dental, spinal cerrahi ve doku hasarı oluşan her türlü ameliyatta kullanılmak üzere üretilen allogreft ürün gruplarımızda her boyut partikül boyutlarında ve hacimlerinde Küp, Wedge, Blok, Demineralize Kemik Matriksi, DBM Putty, DBM Jel, Strip, Crush, Strut, Tendon, Kansellöz cips, Kortikal cips ve Kortikal-Kansellöz Cipsler gibi tüm çeşitler üretilmektedir.

Orbone Hücre ve Doku Bankası allogreft dokuları 100% insan kaynaklıdır ve kullandığı üstün eCOO scCO2 teknolojisi ile üretim yaptığı için dokulardaki mükemmel yapı mukavemeti kaynaşmayı garantilemektedir. eCOO scCO2 teknolojisi kimyasal yıkama değildir. Orbone Hücre ve Doku Bankasının tüm dokuları Gama Sterilizasyon ile steril edilmektedir.

Orbone Hücre ve Doku Bankasının üretmiş olduğu allogreftler cerrah ve hastaların operasyon sonrası kalite ve güvenliğini uluslararası arenada bilimsel olarak ispatlamıştır.

Otogreft, otolog veya otojen kemik aşılama, aşıyı alan aynı kişiden elde edilen kemiğin kullanılmasını içerir. Kemik, iliak kret, mandibular simfiz (çene bölgesi) ve anterior mandibular ramus (koronoid süreç) gibi gerekli olmayan kemiklerden toplanabilir. Blok greft yapılacaksa otojen kemik en çok tercih edilendir çünkü greft hastanın vücudundan çıktığı için greft reddi riski daha azdır. Osteoindüktif ve osteojenik olduğu kadar osteokondüktif de olacaktır. Otolog greftlerin dezavantajı, ek cerrahi alan gerektirmesi, postoperatif ağrı ve komplikasyonlar için başka bir potansiyel yerleşim yeri gerektirmesidir.

Tüm kemikler, nakledilen bölgede kan desteğine ihtiyaç duyar. Nakil yerinin nerede olduğuna ve greftin boyutuna bağlı olarak ek kan desteği gerekebilir. Bu tip greftler için donör kemik ile birlikte periosteum ve beraberindeki kan damarlarının bir kısmının çıkarılması gerekir. Bu tür greft serbest flep greft olarak bilinir.

Allogreft Ne Demek, Orbone Cell and Tissue Bank

Allogreft kemiği, kemiklerini bağışlayan canlı insanların ameliyat sonrası atıklarından veya kadavralardan alınır, böylece ihtiyacı olan yaşayan insanlar için kullanılabilir, standart olarak bir kemik bankasından elde edilir.

Allogreftlerin kemik onarımı için kullanımı genellikle sağlıklı kemikte normalde bulunan proteinlerin sterilizasyonunu ve etkisizleştirilmesini gerektirir. Kemik dokusunun hücre dışı matrisinde, osteoindüksiyon ve başarılı kemik iyileşmesi için gerekli olan kemik büyüme faktörleri, proteinler ve diğer biyoaktif materyallerin eksiksiz bir kokteyli bulunur; İstenen faktörler ve proteinler, hidroklorik asit gibi demineralize edici bir ajan kullanılarak mineralize dokudan uzaklaştırılır. Kemiğin mineral içeriği bozulur ve osteoindüktif ajanlar demineralize kemik matrisinde (DBM) kalır.

Allogreftlerin Genel Özellikleri
Allogreftler; poroz yapıları içinde progenitor hücrelerin ve endotelyal hücrelerin tutunduğu birçok kimyasal alan içerirler. Aynı zamanda, osteoklastlar tarafından rezorbe edildiklerinde serbest kalan kemik matriks içinde büyüme faktörleri de içerirler. Allogreft kemikte, osteoindüktif özellik taşıyan az miktarda kemik morfojenik proteini de bulunur. Demineralizasyon, allogreft kemik matriksindeki büyüme faktörlerinin biyo-yararlanımını arttırır. Ayrıca demineralizasyon ile HIV enfeksiyonu geçmesi de önlenmiş olur. Modern allogreft kemik elde etme işlemleri esnasında uygulanan ileri yıkama basamakları ile greftin içinde kalan hücre sayısı azaltılır. Bu yıkama basamakları ile immunojenik antijenler ve virüs kaynaklı hastalık geçme riski de azaltılmış olur. Tomford ve arkadaşlarının 303 kurutulup dondurulmuş allogreft kullanılan olguda yaptıkları retrospektif çalışmada %6,9 oranında bakteriyel enfeksiyon saptanmıstır. Yine Tomford ve arkadaşlarının 1990 yılında yaptıkları farklı bir çalısmada masif kemik allogrefti kullanılan 190 olgunun 13’ünde (%6,8) bakteriyel enfeksiyona rastlanmıştır. (Tomford, WW., et al. “Frozen musculoskeletal allografts. A study of the clinical incidence and causes of infection associated with their use.” J of Bone & Joint Surgery 72.8 (1990): 1137-1143) Allojen kemik hazırlanması ve sterilizasyonu sırasında yapılan işlemler, kemiğin immunojenik etkilerini azaltırken, osteoindüktivite, osteokondüktivite ve mekanik özellikleri üzerinde de etkilidir. Donorün sağlık durumu ve bulaşıcı hastalık bulunup bulunmadığı tespit edildikten sonra ölümü takiben 24 saat içinde greftler alınır. -20° C derecede 1 yıl veya daha fazla süre saklanarak immunojenik etkiler azaltılır; ancak ortadan kaldırılamaz. Dondurarak kurutma (“freeze drying”) işlemi ile immünojenite daha da azaltılır. -20°C derecede saklanan taze donmuş (fresh frozen) kemiklere göre, dondurarak kurutma sonrası elde edilen allogreftlerde mekanik dayanıklılık % 50 daha azdır. Tıbbi malzemelerin gama irradyasyonu ile sterilizasyonu için Uluslararası Atom Enerji Ajansı tarafından önerilen doz 25000 gray’dir. Fideler ve ark., taze donmus kemik- patellar tendon-kemik allogreftinin sterilizasyonun 30000 gray veya üstü gama irradyasyonu ile yapılması gerektiğini; bu doz ve üzerinde HIV’in dokuda saptanmadığını vurgulamışlardır.(Fideler BM, et al. Effects of gamma irradiation on the human immunodeficiency virus: a study in frozen human bone-patellar ligament-bone grafts obtained from infected cadavera. J Bone Joint Surg [Am] 1994;76-A:1032-5) Gama irradyasyonun kemik greftin kırılganlığını arttırdığı gösterilmiştir. Cornu ve ark., farklı yöntemlerle sterilize edilen kemik allogreftlere göre, dondurulup kurutulan ve gama ışınları ile sterilize edilen greftlerin daha kırılgan ve daha sert olduğu göstermişlerdir.(Cornu O, et al. Effect of freeze-drying and gamma irradiation on the mechanical properties of human cancellous bone. J Orthop Res 2000; 18 (3): 426-31) Bu nedenle gama ışınlarının dozu arttıkça kemik allogreftin dayanıklılığı azalacak ve kırılganlığı artacaktır. Masif allogreftler ile rekonstrüksiyon planlanırken, daha az kırılgan olmaları nedeniyle taze dondurulmuş allogreftler, dondurulup kurutulan allogreftlere tercih edilmelidir. Bununla beraber; saklanmaları ve taşınmaları esnasında soğuk zincir gerekmesi, bakteriyel- viral enfeksiyon riski ve yüksek maliyeti (elde etme ve saklama koşulları nedeniyle) dondurulup kurutulmuş allogreftlere göre dezavantajlarıdır.
Allogreft Nedir - Orbone Doku Bankası Kemik Greftleri

Allogreftlerin standart otogreftlere göre avantajları

  1. Otojen kemik alımı sırasında ortaya çıkan morbidite önlenir.
  2. Otogreftin yeterli olmadığı büyük kemik kayıplarında yeterli miktarda greft sağlanır.
  3. Otojen kortikal greftlere göre daha büyük miktar ve değişik boyutlarda Allogen kortikal kemik sağlanabilir.
  4. Jel, toz, fiber ve macun olarak birçok şekilde allogreftler işlenebilir. Bu da amaca yönelik kullanım kolaylığı sağlar. Demineralize kemik matriksleri, morselize ve kansellöz kemik yongalar, kortiko- kansellöz ve kortikal greftler, osteokondral greftler ve tüm kemik segmentleri gibi birçok değişik ürün elde edilebilir.